Nasze działania

Fundacja PCOD – Jesteśmy dla Ciebie została powołana jako organizacja pożytku publicznego wdrażająca i propagująca standardy opieki domowej; pomagajaca osobom niesamodzielnym, wymagajacym opieki i wsparcia w formach materialnych i niematerialnych, prowadzaca działalność edukacyjną z zakresu opieki domowej, dająca szerokie wsparcie Podopiecznym ich rodzinom oraz najbliższemu otoczeniu.

Ważną rolą Fundacji jest działalność edukacyjna o charakterze społecznym w zakresie potrzeb, zachowań, akceptacji i zrozumienia osób niesamodzielnych.

Zgodnie z § 9 statutu Fundacji , celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

1. Wspierania przedsięwzięć i działań na rzecz osób niesamowystarczalnych życiowo, (czyli osób: starszych; chorych; niepełnosprawnych; a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki), ubogich oraz ich rodzin, krewnych i bliskich.

2.Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym, a w szczególności osobom niesamowystarczalnym (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych), ubogim i ich rodzinom, w tym udzielanie dotacji do opłat ponoszonych za opiekę domową i sprzęt oraz usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie, utrzymanie aktywności społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.

3.udzielania pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami niesamowystarczalnymi (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych) oraz ubogimi
Potrzeby Fundacji są ogromne. Zgłasza się do nas coraz więcej osób niesamodzielnych, starych, chorych i samotnych, zyjacych na granicy ubóstwa, których nie stać na opiekę komercyjną a państwowe wsparcie społeczne nie jest wystarczajace aby zapewnić im godne funkcjonowanie i życie.

Wiemy z doświadczenia, że niestety chętniej wspiera się maluchy czy zwierzaki. Do niedawna osoby niesamodzielne były traktowane bardzo marginalnie. Chcemy to zmieniać! Najprawdopodobniej każdy z nas będzie kiedyś niesamodzielny, a jeśli do tego przyjdzie samotność i brak środków to pomyślmy jak my byśmy się czuli.

Wspierając nas pozwolisz pomagać  osobom niesamodzielnym, potrzebującym wsparcia ludzi Wielkiego Serca.

Potrzebujących jest wielu, nasze możliwości i zakres udzielonej pomocy to w dużej mierze zasługa naszych Darczyńców, Partnerów i Przyjaciół Fundacji.

Fundacja działa na zasadzie non-profit.

 

Zarówno Zarząd jak i wszyscy pracownicy Fundacji działają na zasadzie wolontariatu i nie pobierają wynagrodzeń za swoją pracę.

Liczymy na wsparcie biznesu, przedsiębiorców i osoby prywatne o wielkich  sercach , postrzegających swoje działania jako potrzebę dzielenia się z potrzebującymi.
 Dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych.